Privacyverklaring

Privacy
Gerard jouw hypotheekadviseur respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring leest u hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?
Om u te kunnen adviseren en bemiddelen in de, door u gewenste, financiele dienstverlening, inventariseren ik uw persoonlijke en financie?le situatie, uw wensen en doelstellingen en uw risicobereidheid. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat ik hiervoor een wettelijke reden heb. Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens die nodig zijn om met elkaar een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kan ik dit niet doen. Ik verwerk uw persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Welke persoonsgegevens van u verwerk ik?

 • uw naam, adres en communicatiegegevens zoals telefoon en e-mailadres
  overige klantgegevens zoals uw nationaliteit, beroep, kinderen en
  burgerlijke staat
 • gegevens over uw huidige woonsituatie: onderpand, hypotheek en verzekeringen.
  gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen
 • uw financie?le gegevens en inkomensgegevens
 • gegevens over uw verwachte pensioen
 • gegevens van het onderpand waarvoor u een hypotheek wenst
 • uw identificatiegegevens zoals paspoort of ID-bewijs
 • gegevens die nodig zijn voor het wettelijk verplichte klantprofiel:
  doelstelling, kennis, risicobereidheid en ervaring

Vertrouwelijkheid
Ik respecteer uw privacy en zorg dat ik de persoonlijke gegevens die u aan mij geeft altijd vertrouwelijk behandel. Ik ben verplicht om uw gegevens waarvan ik kennis neem geheim te houden. Als de wet mij dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

Beveiliging
Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Doorgifte persoonsgegevens
Voor het regelen van uw hypotheek of verzekering heb ik andere bedrijven nodig. Dit zijn onder andere: hypotheekverstrekkers, verzekeraars, serviceproviders, taxateurs, makelaars, notarissen, accountants, NHG en toezichthouders. Daarnaast zullen persoonsgegevens ook verwerkt worden in gebruikte software voor hypotheekberekeningen, boekhoudprogramma’s, webhosting, emailprogramma’s, klanten-database, en tekstverwerking. Ik zorg ervoor dat uw gegevens op een veilige en zorgvuldige manier worden doorgegeven aan andere partijen. Ik verplicht de samenwerkende partijen met mij een contract af te sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Rechtsgrond voor de verwerking en delen van uw persoonsgegevens is de overeenkomst. Verwerken en delen is noodzakelijk voor de uitvoering, het advies en de bemiddeling met betrekking tot het afsluiten van deze overeenkomst. Dit gerechtvaardigd belang is basis voor het delen van uw persoonsgegevens met partijen die nodig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst

Verzoeken over het verwerken van uw persoonsgegevens

Recht op inzage
Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden in te zien. Met dit recht kunt u verzoeken om te laten zien welke gegevens ik van u heb en u mag deze gegevens ook inzien.

Recht op correctie en aanvulling
Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te wijzigen. Heb ik onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u mij verzoeken de gegevens te corrigeren, of u kunt de gegevens aanvullen. Zijn er onjuiste of onvolledige gegevens aan derde partijen verstrekt, dan zal de correctie ook aan deze partij worden doorgegeven.

Recht van verzet
Betrokkenen hebben het recht aan Gerard jouw hypotheekadviseur te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Recht om vergeten te worden
Het recht om gegevens van u te laten verwijderen. Het recht om vergeten te worden geldt niet altijd. Het recht is in de volgende situaties wel van toepassing:

Recht op dataportabiliteit
Het recht om persoonsgegevens over te dragen. U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te ontvangen die Gerard jouw hypotheekadviseur van u heeft. Deze worden zo aangeleverd dat ze door u gedeeld kunnen worden met bijvoorbeeld een andere financie?le dienstverlener.

Bewaar-en verwerkingstermijnen
Ik bewaar persoonsgegevens die ik verwerk niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het bee?indigen van mijn dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract of overeenkomst.

Contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Gerard jouw hypotheekadviseur. Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan mij stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacy gegevens’.

Gerard jouw hypotheekadviseur
Fok 25
8441 BL Heerenveen
E-mail: hypotheek@gerardjouwhypotheekadviseur.nl

Website: www.gerardjouwhypotheekadviseur.nl

Klachten
Bent u het niet eens over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken ik u dit aan mij te melden. Komen we er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen
Ik behoud het recht deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op mijn website www.gerardjouwhypotheekadviseur.nl publiceer ik altijd de meeste recente versie.

Gerard jouw hypotheekadviseur – september 2023

Afspraak maken?

06 – 39 79 89 58
hypotheek@gerardjouwhypotheekadviseur.nl

Fok 25
8441 BL
Heerenveen

Afspraak maken